Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene leverings voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden Bakkerij Gorthuis VOF

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Gorthuis.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Gorthuis te kennen deze voorwaardente aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Gorthuis zijn vrijblijvend. Bakkerij Gorthuis accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

Bakkerij Gorthuis behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Gorthuis behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, op te schorten, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen (via bezorging)

Bakkerij Gorthuis zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Gorthuis ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Er wordt bezorgd vanaf een minimale bestelling van € 20,00

Bezorgkosten bedragen € 3,00 - € 5.00 per bezorgadres, bij betaling met iDEAL met een bestelling boven de € 40,00 wordt geen bezorgkosten in rekening gebracht.

bezorging geschiedt tussen 8 en 12.00 uur in de ochtend, tenzij anders afgesproken, op zondag en maandag geen bezorgingen.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren.

Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen één dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij

Bakkerij Gorthuis te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.

Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 4 uur na aflevering bij Bakkerij Gorthuis te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Om in aanmerking te kunnen komen voor eventuele vergoeding van product(en) waarover een klacht is ontstaan, hetzij vergoeding door een nieuw product, hetzij vergoeding door een nader te bepalen korting of tegoedbon, dient klant buiten bovenstaande tijdige schriftelijke berichtgeving ook het desbetreffende product binnen 48 uur na aflevering in originele verpakking aan bakkerij Gorthuis te kunnen overleggen.

 

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij Gorthuis aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, online betaling via iDeal of het afgeven van een eenmalige machtiging. In het geval dat Bakkerij Gorthuis een factuur stuurt, zal de betaling vooraf betaald te worden. tenzij anders afgesproken, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Bakkerij Gorthuis.

Voor betaling via factuur zal Bakkerij Gorthuis € 5,00 administratiekosten worden berekenend.

De facturen worden per Email naar u toe gestuurt!

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Gorthuis over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Gorthuis opgave doet van een adres is Bakkerij Gorthuis gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden aan

 

Bakkerij Gorthuis VOF

Kruisweg 953

2132 CD  Hoofddorp

tel 023-5616287

www.bakkerijgorthuis.nl

Email: bakkerijgorthuis

 

Aansprakelijkheid

Bakkerij Gorthuis is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Gorthuis is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Gorthuis komen. Bakkerij Gorthuis draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Gorthuis eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Gorthuis is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Gorthuis, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Gorthuis.

Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Gorthuis uitgesloten.

 

Rechten

Alle contacten en transacties met bakkerij Gorthuis geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Gorthuis

Niets uit uitgaven en publicaties van Bakkerij Gorthuis mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van bakkerij Gorthuis

Op alle rechtsbetrekkingen tussen bakkerij Gorthuis en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.